Hišni red

DOM STAREJŠIH OBČANOV

ILIRSKA BISTRICA

Kidričeva ulica 15

6250 Ilirska Bistrica

HIŠNI RED

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Dom starejših občanov Ilirska Bistrica (v nadaljnjem besedilu Dom) sprejema v stalno, začasno in dnevno oskrbo odrasle osebe, ki zaradi starosti, telesne ali duševne prizadetosti ali zaradi drugih okoliščin ne morejo ali ne želijo živeti doma ali v družini.

2. člen

Dom je socialnovarstveni zavod, ki stanovalcem zagotavlja bivanje v opremljenih, vzdrževanih in ogrevanih sobah, uporabo skupnih prostorov, starosti in zdravstvenemu stanju primerno prehrano, pomoč in postrežbo, zdravstveno nego in rehabilitacijo, organizirano preživljanje prostega časa

NASTANITEV

3.člen

Oseba, ki je sprejeta v Dom dobi pravice in odgovornosti stanovalca. Lista pravic in odgovornosti je priloga tega hišnega reda.

4. člen

Vselitve v Dom so praviloma ob delavnikih, razen sobote, med 8. in 13. uro.

Ob vselitvi sprejme stanovalca in osebe, ki ga spremljajo, socialna delavka.

Pouči ga o razporedu prostorov v zavodu, seznani z osebjem in sostanovalci, z določili hišnega reda ter pravilnika o vsebini storitev Doma in načinu fakturiranja. Stanovalcu izroči hišni red oz. njegov izvleček in drugo pismeno dokumentacijo, ki mu bo pomagala, da se znajde v Domu, ter ključe, ki jih potrebuje.

5. člen

Stanovalec praviloma podpiše dogovor, ki vsebuje določbo s katero potrjuje, da je bil z določili pravil, ki veljajo v DSO Ilirska Bistrica seznanjen in sprejema odgovornost, da jih bo upošteval in spoštoval.

6. člen

Osebno perilo stanovalca mora biti označeno z identifikacijsko številko, da se ob vzdrževanju

ne izgubi. Priporočamo, da je perilo označeno četudi se ne pere v domski pralnici in da ima oskrbovanec le perilo, ki je pralno v stroju.

Identifikacijsko številko določi in prišije domska šivilja potem , ko je bil opravljen popis prinesenih stvari.

Kasneje prineseno perilo mora biti oddano v popis bolničarkam in označitev šivilji, sicer zanj ne odgovarjamo.

7. člen

Osebno perilo stanovalcev se pere v pralnici Doma.

Kemično čiščenje garderobe ni zajeto v oskrbo. Na željo stanovalcev se to odda v kemično čistilnico, čiščenje pa plača stanovalec sam.

Perilo se odda v pralnico vsak dan od 7. do 10. ure, čisto pa se prevzema oz. deli po sobah ob petkih od 8. do 12. ure.

UPORABA PROSTOROV

8. člen

Stanovalec lahko sobo, ki je opremljena z opremo zavoda v soglasju z zavodom dodatno ali v celoti opremi s svojim pohištvom in drugimi predmeti ( preproge, stoli, ogledala, slike,radio, TV,…).

9. člen

V sobah, kjer naprave niso že del opreme, kuhalnikov, električnih ali plinskih pečic za ogrevanje ter likalnikov, zaradi varstva pred požarom ni dovoljeno imeti v sobi.

10. člen

Stanovalci lahko imajo male hišne živali, če zanje skrbijo sami (hranjenje in čiščenje kletk) in niso moteče za ostale stanovalce.

Hranjenje prosto živečih ptic na balkonih Doma ni dovoljeno. Pticam, mačkam in psom je dovoljeno nastavljati hrano v krmilnicah in posodah, ki jih postavi Dom.

11. člen

Čajne kuhinje so namenjene kuhanju napitkov in manj zahtevnemu kuhanju raznih priboljškov. Dnevni prostori služijo kot oddelčne jedilnice, namenjeni pa so še gledanju TV, igranju družabnih iger, sprejemanju obiskovalcev in drugim organiziranim skupinam.

Uporaba čajnih kuhinj je dovoljena med 6. in 22. uro.

12. člen

Samostojna uporaba kopalnic in tušev je dovoljena med 7. in 21. uro. Kdor se iz varnostnih razlogov ne želi kopati sam, lahko zahteva pomoč zdravstveno negovalnega osebja. Kdor pa se ne more kopati sam, to opravi ob pomoči zdravstveno negovalnega osebja.

Za čas kopanja se dogovorita stanovalec in zdravstveno negovalno osebje.

13. člen

Sobe, sanitarije,balkone in skupne prostore pospravljajo, čistijo in zračijo delavke zdravstvene enote, vzdržuje pa jih hišnik ali serviserji.

Stanovalci so tem osebam dolžni dovoliti vstop in omogočiti čiščenje ter vzdrževanje in po potrebi dovoliti osebju vpogled v omare in osebno garderobo.

Čiščenje in pregled le-teh je dovoljen samo v prisotnosti stanovalca. Stanovalci lahko svoje prostore pospravljajo in čistijo tudi sami.

14. člen

Kajenje je za stanovalce in delavce dovoljeno izključno v kadilnicah.

PREHRANJEVANJE

15. člen

Stanovalci se praviloma hranijo v jedilnici doma, težje pomični stanovalci pa v oddelčnih jedilnicah.

Nepomičnim in bolnim stanovalcem se hrana servira v sobah.

Na posebno željo se lahko stanovalcem, ki so v oskrbi I., obroki hrane in napitki proti dodatnemu plačilu servirajo tudi v sobah.

16. člen

Obroki hrane so:

 • zajtrk od 8. do 9. ure
 • kosilo od 12. do 13. ure
 • večerja od 17.30 do 18.30 ure.

Druženje stanovalcev ob kavi je v večnamenski dvorani ali bifeju.

Bife je za stanovalce in delavce odprt vse dni:

 • od 8.30 do 9. ure
 • od 11.15 do 12. ure
 • od 13. do 13.30 ure.

17. člen

Na predlog vodje kuhinje izbira jedilnike komisija, sestavljena iz stanovalcev in delavcev.

IZHODI, ODSOTNOST, OBISKI

18. člen

Izhodi in prihodi v Dom so med 7. in 21. uro neovirani (v zimskem času med 7. in 20. uro).

V času med 21. uro in 7. uro naslednjega dne so vhodna vrata v Dom zaklenjena.

19 člen

O izhodu ali prihodu v Dom v času, ko je zavod zaprt, stanovalec predhodno obvesti dežurno medicinsko sestro.

20. člen

Stanovalci, ki bi se zaradi dementnosti izgubili, so nastanjeni na varovanem oddelku, iz katerega je izhod omejen. Ti stanovalci zapustijo oddelek v spremstvu zdravstvenih delavk, delovnega terapevta ali svojcev.

Svojci, ki odpeljejo stanovalca iz tega oddelka, o odhodu predhodno obvestijo na oddelku dežurno bolničarko.

21. člen

Obiski stanovalcev so zaželjeni vsak dan med 9. in 19. uro.

Če je obisk tudi v času, ko medicinsko osebje izvaja nego osebe, delavci Doma zaprosijo obiskovalca, da se za čas nege umakne iz sobe.

Trajanje obiska in število obiskovalcev, kadar obiskani v sobi ne biva sam, naj bo takšno, da bo sostanovalec kar najmanj moten.

22. člen

Navadne poštne pošiljke ter časopise prevzame tajnica doma.

Priporočene poštne pošiljke prevzame tajnica doma za tiste stanovalce, ki jo pooblastijo.

Pošiljke, za katere je obvezno osebno vročanje in denarne pošiljke mora poštar izročiti stanovalcem osebno.

23. člen

Telefonski pogovori so možni iz sobe in telefonske govorilnice v recepciji. Telefonski pogovori iz sobe se beležijo na računalniku, v skladu s številom impulzov se stanovalcem izstavi račun, ki ga morajo stanovalci poravnati ob koncu meseca na recepciji.

24. člen

Stanovalci obvestijo o okvarah na napravah in opremi Doma osebje, ki obvesti preko knjige okvar, vzdrževalca.

Če je popravilo nujno oddelčna sestra obvesti o okvari vzdrževalca tudi izven njegovega delovnega časa.

PRAVICE IN OBVEZNOSTI

25. člen

Delavci doma so dolžni med delom nositi identifikacijske tablice. Na njih sta zabeležena ime in priimek delavca ter delovno mesto.

26. člen

Delavcem Doma je prepovedano, da bi si od stanovalcev sposojali denar.

27. člen

Delavci Doma ne smejo sprejemati daril ali nagrad od stanovalcev ali njihovih svojcev, razen pozornostnih daril.

28. člen

Stanovalci in njihovi svojci lahko sporočajo svoje želje v zvezi z bivanjem v Domu socialni delavki Doma zavoda.

29. člen

Stanovalci in njihovi svojci se lahko zoper ravnanje delavcev ali sostanovalcev pritožijo socialni delavki, vodji zdravstvene nege ali direktoric, svoje pritožbe pa lahko vpišejo tudi v knjigo pohval in pritožb.

30. člen

Če stanovalec ni zadovoljen s posamezno storitvijo ali kvaliteto storitev se vloži ugovor na Svet zavoda ali socialno inšpekcijo pri direktorju Doma, v roku osmih dni od opravljene storitve, zoper katero stanovalec ali njegov svojec ugovarja.

31. člen

Svet zavoda preizkusi ugovor in določi, kaj naj se ukrene, ter v 15 dneh obvesti o odločitvi upravičenca, ki je ugovarjal.

32. člen

O premestitvah v Domu na željo stanovalcev in Zavoda odloča Komisija za sprejem in odpust stanovalcev.

33. člen

Direktor Doma dovoljuje oglede Doma posameznikom ali skupinam, katerih namen je proučevanje dela in življenja v socialno varstvenih zavodih. Ogled sobe stanovalca je dopusten le z njegovo privolitvijo.

34. člen

O drugih skupinskih obiskih stanovalcev (krajanov in raznih organizacij) je potrebno predhodno obvestiti socialno delavko ali direktorico Doma.

Zdravstvene informacije

35. člen

Splošne informacije o zdravstvenem stanju in počutju oskrbovanca smejo posredovati svojcem ustno ali po telefonu vodja zdravstveno negovalne službe in zdravstveni tehniki.

36. člen

Podatke o diagnozah, predpisanih zdravilih in prognozah zdravljenja sme dajati svojcem samo zdravnik, ki zdravi oskrbovanca.

Domska skupnost

37. člen

Stanovalci Doma se svobodno združujejo v domsko skupnost. Za različne aktivnosti lahko stanovalci ustanovijo odbore ( komisije ), ki delujejo po določbah Statuta in Hišnega reda. Poleg udeležbe v Svetu Doma imajo stanovalci pravico, da preko svojih delegatov – Sveta stanovalcev vplivajo na življenje in delo v domski skupnosti.

38. člen

Zbor stanovalcev se skliče najmanj enkrat letno ali po potrebi.

Zbor stanovalcev ima naslednje pristojnosti:

 • voli delegata v svet Doma in ga odpokliče
 • voli člane sveta stanovalcev, komisij in odborov zbora
 • obravnava socialna in ekonomska vprašanja stanovalcev ter druga vprašanja življenja in dela v Domu
 • predlaga in priporoča organom Doma izboljšanje in organiziranje dejavnosti, ki vplivajo na kvaliteto življenja stanovalcev
 • obravnava hišni red in svetu Doma predlaga spremembe in njihove dopolnitve
 • obravnava še druga pomembna vprašanja.

Sklep sprejema z večino glasov prisotnih članov. Glasovanje na zboru je praviloma javno, če se zbor ne odloči za tajno glasovanje.

Duhovna oskrba

39. člen

Sveta maša se za stanovalce in njihove svojce opravlja v večnamenskem prostoru. Kapela služi za molitev, spovedi ali druge obrede.

Sveto maziljenje stanovalca se lahko opravi ob vsakem času v sobi stanovalca. Duhovnika na željo stanovalca ali njegovih svojcev pokliče oddelčna sestra.

Postopek v primeru smrti

40. člen

Ureditev umrlega lahko izvede pogrebni zavod ali delavci Doma. Oskrba umrlega je standard, oblačenje umrlega je dodatna storitev.

Če je umrli brez svojcev uredi vse potrebno za pogrebno slovesnost socialna delavka oz. pristojni Center za socialno delo.

Osebne stvari umrlega se izročijo svojcem. V hrambi doma lahko ostanejo največ 1 mesec. Če svojci zapustijo osebne stvari pokojnika domu se o tem naredi zapisnik.

Disciplinski postopki in ukrepi

41. člen

O kršitvah hišnega reda stanovalci, njihovi svojci ali delavci Doma obveščajo socialno delavko. Le ta zbere morebitne dopolnilne podatke, nakar s prijavo in zbranimi podatki seznani Komisijo za sprejem, premestitev in odpust stanovalcev.

Hujše kršitve hišnega reda so:

 • nasilno obnašanje in medsebojno fizično obračunavanje
 • grob ali žaljiv odnos do sostanovalcev, delavcev doma ali obiskovalcev
 • kajenje izven kadilnic
 • večkratna moteča vinjenost
 • hujše motenje reda in miru
 • odnašanje hrane in drugih stvari iz doma, če tudi ne gre za kaznivo dejanje po KZ
 • namerno poškodovanje domskega premoženja ali premoženja sostanovalcev

42. člen

Komisija za sprejem, premestitev in odpust stanovalcev lahko direktorju predlaga odpust stanovalca iz Doma, kadar le-ta hujše krši hišni red, zlasti pa:

 • povzroči telesno poškodbo drugemu stanovalcu ali delavcu Doma
 • kadar ogroža lastno varnost ter varnost ali mir drugih stanovalcev v Domu
 • namerno poškoduje opremo v Domu, kar ima za posledico večjo škodo
 • zaradi kršitve oziroma neizpolnjevanja sklenjenega dogovora.

Preden pride do disciplinskega odpusta stanovalca zaradi hujših kršitev hišnega reda, so kršitelji obravnavani na komisiji oz. na oddelčni skupnosti kadar gre za odnose med stanovalci.

Izreče se jim eden od naslednjih ukrepov:

 • opomin
 • opomin pred izključitvijo
 • izključitev

Končne določbe

43. člen

Z uveljavitvijo tega hišnega reda preneha veljati hišni red, sprejet na svetu zavoda 26.02.2002.

44. člen

Ta hišni red začne veljati po sprejemu na Svetu zavoda 28.02.2006, uporablja pa se od 01.03.2006 dalje

Predsednica Sveta zavoda

Vesna Bizjak

 

PRILOGA K 3. ČLENU HIŠNEGA REDA

LISTA PRAVIC STANOVALCEV DOMA STAREJŠIH OBČANOV ILIRSKA BISTRICA

V Domu starejših občanov Ilirska Bistrica spoštujemo pravice in svoboščine, ki jih predvideva Splošna deklaracija o človekovih pravicah, Ustava Republike Slovenije, Evropska socialna listina in Hišni red Doma starejših občanov Ilirska Bistrca.

Poseben poudarek pa dajemo pravicam, ki so vezane na bivanje v Domu in spoštovanje:

1. dostojanstva življenja

vsak stanovalec:

 • je obravnavan kot individum in integrirana osebnost
 • samostojno odloča o svojem življenjskem slogu
 • ima pravico do izbire (npr. storitev,…)
 • ima pravico do informiranosti.

2. dostojanstva situacije

vsak stanovalec:

 • ima pravico do profesionalne pomoči strokovnjakov na področju zdravstva in oskrbe
 • ima pravico do zasebnosti (do najvišje možne mere, ki jo dopuščajo bivalni pogoji)
 • svobodno odloča o sebi, svojem telesu.

3. dostojanstva smrti

Pravice stanovalcev so omejene s pravicami drugih stanovalcev.

Z nadaljnjo uporabo spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov. Več

Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja boljše kakovosti spletne storitve.

Zapri